E-Service

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คำร้องขอพักการเรียน.pdf
แบบคำร้องขอย้ายเข้า.pdf
ขอคัดสำเนาผลการเรียน.pdf
แบบคำร้องขอย้่ายนักเรียน.pdf
ขอแก้ผลการเรียน.pdf
คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน.pdf
o17 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ.pdf