ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาววรรณิกา วานิชชา

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

โทรศัพท์ 081-7954632

e-mail : 17010047@singprimary.go.th