กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.-สภาครู.pdf
2พรบ การศึกษา.pdf
4พรบ ระเบียบข้าราชการครู.pdf
จพรบ คุ้มครอง 62.PDF
พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕.pdf
3พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวง.pdf
1.PDF